• Váš košík je prázdny

Papier tvorí 20% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu a celková ročná produkcia papiera je 800kg/obyv. SR. Papier je možné recyklovať veľmi dobre 5-8 krát a následne kompostovať. Pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a následne opäť spracováva.

Z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky, pričom recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov. 50% vstupnej suroviny pri výrobe papiera predstavuje druhotná surovina. 1 tona zberového papiera zachráni až 17 stromov.

Podiel vyzbieraného zberového papiera na Slovensku k celkovej spotrebe papiera a lepenky, vzrástla z 38 % v roku 2001 na 50,2 % v roku 2006, čo je oproti priemeru Európskej Únie málo a žalostne málo oproti najlepším západoeurópskym krajinám, kde vyzbierajú a recyklujú až 70 % použitého papiera.

Do triedeného odpadu patria

noviny

časopisy

zošity

knihy

listy

kancelársky papier

papierové vrecká

lepenka

krabice z tvrdého papiera

kartón

obálky

letáky

katalógy

telefónne zoznamy

plagáty

pohľadnice

zakladače

baliaci a krepový papier

papierový obal a pod.

Nepatria tam

umelohmotné obaly

vrstvené obaly

voskovaný papier

papier s hliníkovou fóliou

obaly na mrazené potraviny

krabičky od cigariet

kopírovací papier

akýkoľvek špinavý či mastný papier


Jednotlivé druhy recyklovateľného papiera sú označené recyklačným symbolom PAP/angl.paper/, pričom 20 je vlnitá lepenka, 21 je hladká lepenka a 22 je papier. 

Ďalej sa stretávame s papierovými obalmi z viacerých materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na obale prevláda.


Papier a lepenka / rôzne kovy 80

Papier a lepenka / plasty 81 

Papier a lepenka / hliník 82

Papier a lepenka / cínový plech  83

Papier a lepenka / plasty / hliník 84

  Papier a lepenka / plasty / hliník / cínový plech  86


Na niektorých výrobkoch z papiera je umiestnené logo a číslo certifikátu Forest Stewardship Council (FSC) , čo znamená že tento výrobok bol vyrobený z certifikovaného lesa. Ideou tejto neziskovej organizácie je podporovat ekologicky šetrné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov, a tím napomôcť chrániť ohrozené a devastované svetové lesy. Na Slovensku nemá táto organizácia pobočku, ale veľa výrobkov vyrábaných a predávaných na Slovenskú má tento certifikát.

Texty v tomto článku boli použité s láskavým dovolením autorov portálu Separujodpad.sk a Triedenieodpadu.sk